Meta Pixel

1. Vi som behandlar dina personuppgifter

Den ansvarige för behandlingen av personuppgifter som förekommer i UnitedDeals tjänst som nås i både UnitedDeals app (”Appen”) och via www.uniteddeals.se  (”Webbplatsen” samt att tjänsten som erbjuds i Appen och på Webbplatsen benämns som ”Tjänsten”) är UnitedDeals AB, org.nr 556707–2623 (”Bolaget”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@uniteddeals.se.

2. Vem informationen riktar sig till

Informationen i detta dokument riktar sig till dig, i tillämpliga delar, utifrån olika relationer du har med oss, exempelvis när du är

  • Besökare av Webbplatsen
  • Användare av Appen
  • Representant för ideell idrottsförening som är beställare av Tjänsten
  • Representant för företagspartner som ingår eller önskar ingå samarbetsavtal med förening
  • Person som söker kontakt med oss

3. Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från den som behandlar dina personuppgifter om hur personuppgifterna behandlas. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Kontakta oss på info@uniteddeals.se. Vi kan komma att be dig att verifiera dig genom att ställa ett par frågor i syfte att försäkra oss om att förfrågan om utövande av nedan rättigheter har inkommit från rätt person.

3.1. Rätt att få din information raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.

I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

3.2. Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna integritetsskyddspolicy samt genom att svara på frågor från dig.

3.3. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och att få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget, får du veta vilken information vi har om dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.

3.4. Rätt att få tillgång till och flytta dina personuppgifter till annan mottagare

Du har rätt att begära en kopia över de personuppgifter vi har om dig, i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare.

3.5. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig samt att vi kompletterar din information.

3.6. Rätt till begränsning av behandling

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs nedan.

3.7. Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter med hänvisning till dina personliga omständigheter.

3.8. Rätt att återkalla ditt samtycke

Vår behandling av dina personuppgifter som är insamlade av s.k. cookies baseras till den största delen på samtycke från dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att ange detta i menyn för cookies på Webbplatsen och även justera inställningar för cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy.

3.9. Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som du når på www.imy.se.

4. Personuppgifter som vi behandlar uppdelat på kategori av användare av Tjänsten med angivelse av syfte, laglig grund samt tid för behandling

4.1. Personuppgifter insamlade från ideella idrottsföreningar

PersonuppgiftVarifrån personuppgiften kommerSyfte med behandlingen av personuppgiftenLaglig grundPersonuppgiftsansvarig/ PersonuppgiftsbiträdeHur länge vi behandlar personuppgiften
Namn och efternamnFrån dig som representerar föreningenIdentifiera den som har rätt att binda föreningen till avtalet med ossIngående av avtal med föreningPersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas så länge som föreningen har ett administrationskonto hos oss
E-postadressFrån dig som representerar föreningenIdentifiering och kontakt med föreningIngående av avtal med förening    PersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas så länge som föreningen har ett administrationskonto hos oss

4.2. Personuppgifter insamlade från föreningspartners

PersonuppgiftVarifrån personuppgiften kommerSyfte med behandlingen av personuppgiftenLaglig grundPersonuppgiftsansvarig/ PersonuppgiftsbiträdeHur länge vi behandlar personuppgiften
Namn och efternamnFrån dig som representerar föreningspartnerIdentifiera den som har rätt att binda företaget till avtalet med ossIngående av avtal med föreningspartner    PersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas så länge som företaget har ett administrationskonto hos oss
E-postadressFrån dig som representerar föreningenIdentifiering och kontakt med företagetIngående av avtal med föreningspartner  PersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas så länge som företaget har ett administrationskonto hos oss

4.3. Personuppgifter om dig som är supporter

PersonuppgiftVarifrån personuppgiften kommerSyfte med behandlingen av personuppgiftenLaglig grundPersonuppgiftsansvarig/ PersonuppgiftsbiträdeHur länge vi behandlar personuppgiften
Namn och efternamnFrån dig som är supporterIdentifiera den individ som vill använda Appen

Uppfylla vår bokföringsskyldighet
Uppfyllande av avtal med förening
—         
Rättslig förpliktelse  
Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig
Personuppgifterna sparas under den tid som supporter har användarkonto i Appen 

Personuppgifterna sparas enligt den i bokföringslagen vid var tid angivna tid (för närvarande sju år)
E-postadressFrån dig som är supporterIdentifiera den individ som vill använda AppenUppfyllande av avtal med föreningPersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas under den tid som supporter har användarkonto i Appen
FödelsetidFrån dig som är supporterIdentifiera den individ som vill använda AppenUppfyllande av avtal med föreningPersonuppgiftsansvarigPersonuppgifterna sparas under den tid som supporter har användarkonto i Appen
Uppgifter om transaktioner utförda från bankkonto kopplat i användarkontot. Uppgifterna erhålls i krypterad form och Bolaget kan därmed inte självständigt identifiera enskild individ.Från vår betaltjänstleverantörKunna leverera föreningsarvode till de föreningar som du har kopplat ditt användarkonto till och fakturera företagspartner för föreningsarvode   

Uppfylla vår bokföringsskyldighet
Uppfyllande av avtal med förening       — 
Rättslig förpliktelse  
Personuppgiftsansvarig  

Personuppgiftsansvarig
De krypterade personuppgifterna sparas så länge som användaren är ansluten till plattformen i syfte att genomföra korrekta faktureringar och utbetalningar till föreningar och föreningspartner, samt redovisning av köpstatistik till supporter. Övriga krypterade personuppgifter raderas inom 30 dagar.

Personuppgifterna sparas enligt den i bokföringslagen vid var tid angivna tid (för närvarande sju år).

5. Vår behandling av personuppgifter när du kontaktar oss

5.1. Om du önskar utöva någon av dina rättigheter

När du tar kontakt med oss via info@uniteddeals.se för att utöva någon av dina rättigheter enligt avsnitt 3 inhämtar vi vissa personuppgifter från dig i syfte att försäkra oss om att förfrågan om utövande av rättighet har inkommit från rätt person. För sådan identifiering inhämtar vi följande personuppgifter:

PersonuppgiftVad vi använder personuppgiften till (syftet)Varifrån personuppgiften kommerLaglig grundPersonuppgiftsansvarig/ PersonuppgiftsbiträdeHur länge vi behandlar personuppgiften
Förnamn och efternamnIdentifiera en registrerad personTillhandahålls av dig som tar kontakt med ossUppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR)  PersonuppgiftsansvarigPersonuppgiften raderas den dagen vi försäkrat oss om att ärende hos oss är avslutat och senast 30 dagar efter att vi mottog personuppgiften
E-postadressIdentifiera en registrerad person den person som har kontaktat oss per mailTillhandahålls av dig som tar kontakt med ossUppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR) och berättigat intresse att besvara personens mailförfrågan  PersonuppgiftsansvarigPersonuppgiften raderas den dagen vi försäkrat oss om att ärende hos oss är avslutat och senast 30 dagar efter att vi mottog personuppgiften

5.2. Om du kontaktar oss i ett kundtjänstärende via info@uniteddeals.se

PersonuppgiftVad vi använder personuppgiften till (syftet)Varifrån personuppgiften kommerLaglig grundPersonuppgiftsansvarig/ PersonuppgiftsbiträdeHur länge vi behandlar personuppgiften
E-postadressAtt tillse att kommunikationen sker till korrekt part som efterfrågat kommunikationenFrån dig personligenBerättigat intresse    PersonuppgiftsansvarigPersonuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat
Förnamn och efternamn (om du lämnar ett sådant)Att tillse att kommunikationen sker till korrekt part som efterfrågat kommunikationenFrån dig personligenBerättigat intressePersonuppgiftsansvarigPersonuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med

I vissa fall är det nödvändigt för oss att dela vissa personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera Tjänsten.

Vi säljer, eller på annat sätt tillgängliggör, inte personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part, exempelvis en samarbetspartner, underleverantör eller ett underbiträde till oss som hjälper oss att driva Webbplatsen och/eller Appen med kravet att dessa parter åtar sig skyldighet genom avtal att hålla informationen konfidentiell och att behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR.

Nedan följer en redogörelse över de kategorier av mottagare som erhåller de personuppgifter vi behandlar.

PersonuppgiftMottagareSyfte med tillhandahållande av personuppgiftenLaglig grundPersonuppgiftsbiträde eller självständigt alt. gemensamt personuppgiftsansvarig
E-postadressLeverantör av e-posttjänstSkicka meddelande till aktörer som skapat användarkonton och administrationskonton i Appen respektive Webbplatsen.Berättigat intressePersonuppgiftsbiträde
Samtliga data kopplade till TjänstenMolntjänstleverantörLagring av Bolagets data för tillhandahållande av Tjänsten.Berättigat intressePersonuppgiftsbiträde

7. Var lagrar vi dina personuppgifter och skyddsåtgärder

Vi lagrar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

All behandling av personuppgifter sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av GDPR samt i övrigt säkerställs vara i enlighet med gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Bolaget tillsett att personuppgifter skyddas av modern och effektiv teknik. Bolaget har vidare beslutat om interna rutiner och policy avseende befattningshavares åtkomst till personuppgifter, kontinuerlig översyn (varje kvartal) av Bolagets behandling av personuppgifter i syfte att tillämpa minimering av personuppgifter samt riktlinjer för vilka aktörer som kan få ta del av behandlade personuppgifter.

8. Automatiskt beslutsfattande

Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

9. Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarnas feedback och ändringar i vår Tjänst. När integritetspolicyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn.

10. Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder funktionella och icke-nödvändiga cookies på vår webbplats. Inga personuppgifter sparas i cookies.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org.

CookieTypVaraktighetBeskrivning
_fbp2 månaderStatistik, Meta Pixel. Domän: .uniteddeals.se
_ga2 årStatistik, Google Analytics. Domän: .uniteddeals.se
_ga_persistent2 årStatistik, Google Analytics. Domän: .uniteddeals.se
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Senast uppdaterad 2023-02-13